عوامل متعددی بر نحوه اداره و مدیریت جنگلها تاثیر می گذارد از جمله: 1-هدف 2-مسایل اقتصادی – اجتماعی جنگل نشینان و بومیان منطقه 3- عوامل اکولوژیکی(خاک و رطوبت و …)که به عبارتی همان پتانسیل بالقوه اکولوژیکی است.4- سیاست های کلی کشور 5- توقعات اشخاص و گروههای زینفع از جنگل. مد نظر قرار ندادن یک یا چند تا از این عوامل تاثیر گذار موجب می شود که بخش یا همه برنامه های مدیریتی و طرح کلی با شکست مواجه گردد.

بنابر این در این راستا هر گونه بهره برداری و بهره گیری از منابع جنگلی را موکول به چگونگی احیا و نگهداری جنگل دانسته اند، به طوری که هم پایدار یجنگل تضمین شود و هم انگیزه و جذابیت برای مجریان آن “ساکنان جنگلها”فراهم شود. بنابر این تصور میشود که منابع جنگلی به شیوه های مختلف قابل برنامه ریزی و طراحی هستند. هدف نهایی طرح های جنگلداری در این جنگلها تقویت توده های جنگلی بومی است. در اکثر مناطق جنگلی نیاز های معیشتی مردم از طریق جنگل تامین می گردد. به همین سبب در فرایند هدف گذاری رابطه ناگسستنی مردم با جنگل باید بسیار مورد توجه قرار گیرد چرا که عدم توجه به آن ممکن است که طرح با شکست مواجه شود. پس در این مناطق به علت وابستگی شدید معیشتی، انتخاب هدف باید به صورت مشارکتی انجام شود، یعنی علاوه بر تامین اهداف جنگلداری، انتظارات و نیازهای بومیان منطقه در طرح به عنوان هدف فرعی در نظر گرفته شود.